پرتو درمانی های پزشکی همانند رادیوگرافی، رادیولوژی و سی تی اسکن بر توانایی های یادگیری کودکان اثر منفی می گذارد و هر چه سن کودک کمتر باشد، تأثیر منفی پرتو درمانی بر توانایی های یادگیری وی بیشتر است.
 بیشترین میزان کاهش هوش و توانایی های خواندن در کودکانی رخ می دهد که قبل از سن 7 سالگی تحت پرتو درمانی قرار بگیرند.
: کاهش هوش و توانایی های یادگیری کودکان در اثر پرتو درمانی احتمالاً به این دلیل است که بر فرآیندهای اساسی شناختی آن مؤثر است و بر اثر پرتوهای مختلف آسیب می بینند و در نتیجه توانایی های یادگیری و نوشتن کودک به اندازه کافی رشد نمی کند

/ 0 نظر / 4 بازدید