شیوع نشانگان داون در میان نوزادان زنده متولد شده، در حدود یک در 600 تا 800 نفر است. . برآورد میزان شیوع سندرم داون در نوزادان به طور متوسط یک در 700 تا یک در 800 گزارش شده است. این نسبت از یک در 1550 تولد زنده در مادران کمتر از 20 سال، به 25 در 1550 تولد زنده در مادران بالاتر از 45 سال افزایش پیدا می‌کند. در آمنیوسنتز فراوانی‌ مبتلایان در 35 سالگی یک در 200 و در40 سالگی یک در85 است که احتمالا تعدادی از جنین‌های غیر متوازن در فاصله این دوران تا هنگام تولد از میان می‌روندو به نظر می‌رسد میزان شیوع سندرم داون در سال‌های اخیر علیرغم کاهش میانگین سن باروری ثابت مانده باشد. در مقایسه با سن باروری در آمریکای شمالی که 26 سال است، میانگین سن باروری در هنگام تولد کودک با نشانگان داون حدود 34 سال است

/ 0 نظر / 3 بازدید