کم توانی ذهنی

کم توانی ذهنی با ارزیابی هوش مشخص می شود ، چنانچه که توانایی ذهنی کودک در مقایسه با سن شناسنامه‌ای وی کمتر از همسالانش باشد، بهره هوشی کودک از حد طبیعی پایین تر خواهد آمد. بهره هوشی ضریبی است که با فرمول زیر محاسبه می شود :(سن عقلی : سن شناسنامه ای )* 100= بهره هوشی IQ
 کودکی مبتلا به کم توانی ذهنی تشخیص داده می شود که شرایط زیر را داشته باشد :-عملکرد هوشی بطورقابل ملاحظه کمتر از حد متوسط: یعنی بهره هوشی وی تقریبا از70 کمتر باشد
و این مساله با یک آزمون هوش انفرادی یا قضاوت بالینی مشخص شده باشد .-نقص همزمان در عملکرد انطباقی (یعنی کارایی فرد در بدست آوردن انتظارات مربوط به سن یا گروه فرهنگی ، ضعیف باشد) درحد اقل دو مورد ازمهارتهای زیر: مکالمه، مراقبت ازخود، زندگی در خانواده، مهارتهای اجتماعی و بین فردی ، استفاده از امکانات جامعه ، خود گردانی ، مهارت های تحصیلی ، شغلی، تفریحی ، بهداشتی ، ایمنی .شروع قبل از 18 سالگی ؛ کم توانی ذهنی بر حسب میزان بهره هوشی به طبقات زیر تقسیم می شوند:خفیف (آموزش پذیر ) بهره هوشی از 55-50 تا 70

 
متوسط( تربیت پذیر ) بهره هوشی از 40-30 تا 55-50
شدید ( حمایت پذیر) بهره هوشی از 25-20 تا 40- 35
عمیق ( ------ ) بهره هوشی زیر 20 تا 25

/ 0 نظر / 3 بازدید